• 1

  NEW BORN

 • 2

  HEALTH AND

 • 3

  CARE SERVİCES

 • 4

  EORUPEAN INTERNSHIP

Copyright 2019 - Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Hakkında

Proje Hakkında

GEREKÇESİ

EFCNI ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Genelinde doğum oranlarının, çoğu ülkede artması karşısında sağlık komplikasyonları  ve ölümlerle mücadele için daha fazla çalışma yapılması için acil eylem çağrısında bulunmuştur.

Yenidoğan bebek ve gebelerin ölüm oranları, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de ilk sıralarda yer almaktadır.

Tüm Avrupalıların kökenleri ya da milliyetleri ne olursa olsun hayatta kalmalarını sağlamalıyız.

Bebek ölüm oranlarında da mukayese kabul etmez biçimde açık ara birinciyiz. Türkiye’de doğan her bin bebeğin 21’i, AB ortalamasında 4,5’i ölüyor.  Ülkemiz en kısa zamanda Avrupa ile 6 katı bulan farkı kapatmak zorunda.

Okulumuzun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü Keskin ilçesindeki Bebek ölüm hızının il merkezi ve diğer ilçelerden daha fazla olduğu görülmektedir. Yenidoğan ailelerine yönelik yerinde tarama, eğitim ve araştırma faaliyetleri sonucunda ilçe merkezimiz özellikle de köyde yaşayan yenidoğan ailelerinin uyguladıkları yenidoğan bakımının istenilen düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır.

Bölgemizde yenidoğan bakımı ile ilgili staj imkânlarının kısıtlı olması ve okulumuzdaki ilgili konudaki fiziksel ve donanımsal sorunların etkili çözümü, tam donanımlı, uzman kadroya sahip yeni doğan ünitelerinin bulunduğu profesyonel bir kurumda öğrencilerimizin staj imkânına kavuşturulması ile sağlanabilir.

Yenidoğan Sağlığı ve Bakım Hizmetleri AB Stajı” isimli projemiz sağlık meslek lisesi ebe ve hemşire yardımcılığı dallarından 18 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen, olmak üzere 20 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılarımız 3 hafta süreyle Macaristan’ın Budapeşte şehrinde Bethesda Children Hospital ve BVHSZC Kanizsay Dorottya Szakképzö Iskolája/ Healthcare Vocational School kurumlarında mesleki ve staj eğitimi alacaktır.

AMAÇLARI

Prematüre ve normal doğan bebeklerin sağlık komplikasyonlarında telafisi mümkün olmayan hasarları engellemek, hastaların hayatta kalma oranını ve iyileşme hızını arttırmak, yeni doğan bebeklerde bakımın, zamanında ve etkin bir şeklide uygulamayı gerektiren bilgi ve yetenekleri kazandırmak öncelikli amaçlarımız arasındadır.

Ayrıca;

Bilgi ve yeteneklerini arttırarak harekete geçirmek, Sağlık sektörüne nitelikli eleman yetiştirerek; istihdamı artırmak, dil yeteneklerini arttırmak, AB ülkeleri ile işbirliği sağlanarak eğitimde Avrupalılık bilincinin kurulmasına katkıda bulunmak, proje geliştirme ve yenilikleri takip etme fikrini aşılayarak mesleki eğitim sektöründe yenilikçi ruha sahip öğrencilerin oranını artırmak, gibi amaçları içermektedir.

 

METADOLOJİ

Stajımız programımız, katılımcıların ihtiyaçları ve mesleki profilleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Etkileşimli ve uluslararası bir ortamda uygulamalı staja odaklanıyoruz. Gruplar oluşturma, yoklama, hasta izleme, tanıtma, yenidoğan dosya düzeni, yenidoğan öykü alma, uygulama, yenidoğan ve prematüre muayenesi, beslenmesi ve bakım, gibi çalışmaları içeren pratik ve aktif katılımlı bir uygulamadır. Öğrenciler düzenli olarak her sabah 08.30’da yapılan olgu sunumlarına katılırlar. Bu toplantıda serviste yatmakta olan ya da yan dal polikliniklerinde izlenmekte olan olgular içinden seçilen bir olgunun klinik yakınması ve laboratuar bulguları aktarıldıktan sonra, ayırıcı tanı ve tanı basamaklarına gidiş basamakları ve tedavi yaklaşımı aktarılır. Staj uygulamalı eğitim ve grup aktiviteleri ile öğrenme ve uygulamaların değiş tokuşuna dayanmaktadır.

BEKLENEN SONUÇLAR

Bu proje ile ileride hastanelerimizde ebe ve hemşire olarak görev yapacak öğrencilerimize, prematüre ve normal yeni doğan bebeklerde bakımın, zamanında ve etkin bir şeklide uygulamayı gerektiren bilgi ve yetenekler kazandırılacaktır

Bu proje katılımcılarımızın;

      -  Bilgi ve becerileri gelişecek

      -  Kullanılan öğretim teknikleri ve eğitim materyalleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

      -  Farklı ülkeleri ve kültürleri tanıyarak, sosyo kültürel bir sinerji oluşturacaklar.

      -  Dil becerileri gelişecek.

      -  Katılımcılarımız hayat boyu öğrenme ve gelişmeye istekli hale gelecekler.

BEKLENEN ETKİLER

 

Mesleki eğitim kalitesinin gelişmesine, katkı sağlayacak, piyasada yetişmiş eleman ihtiyacını karşılanmasına ve istihdam artışına, global ortamda rekabet üstünlüğüne, Avrupai anlamda kaliteyi yakalamaya, bilgi ve sosyalleşmeyi geliştirerek yeni bir ufka yönelmeye, MEB müfredatının gelişmesine, fertlerin sağlık ile ilgili sorunlarının düzeltilmesine, sağlık alanında yeni uygulamalar ve politikalar geliştirilmesine, hasta bakım masraflarının daha aza indirilmesi ile devlet tasarrufuna katkı sağlayacaktır.


 


 

“Bu Proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen "Erasmus+ Programı (Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Programı) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein”


 

f t g m